JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Domen i Kalkmålet B 1198-13

[2017-03-01] Luleå tingsrätt

Den dåvarande platschefen för Nordkalk AB döms för arbetsmiljöbrott, grovt brott, och Nordkalk AB ådöms företagsböter.

 

Den 1 november 2011 skadades vid två olika tillfällen totalt fem män som arbetade med att ta bort en påväxt av sinter inne i kalkugnen på Nordkalk AB:s anläggning i Luleå. En av männen skadades så allvarligt att han senare avled av sina skador. En annan man fick livshotande skador och allvarliga bestående men. 

Utredningen visar att det var het vattenånga blandad med kalk som orsakade den avlidne mannens död och de övriga männens skador.

Åklagaren har yrkat att tingsrätten ska döma dåvarande platschefen till ansvar för arbetsmiljöbrott, innefattande vållande till annans död och vållande till kroppsskada, grovt brott, och att Nordkalk AB ska åläggas att betala företagsbot om 3,5 miljon kronor. 

De skadade männen var anställda av andra bolag än Nordkalk AB. Tingsrätten finner att Nordkalk AB i sin roll som inhyrare av arbetskraft och som det bolag som hade rådighet över arbetsstället hade arbetsmiljöansvaret för arbetstagarna vid tidpunkten för händelsen.   

Tingsrätten kommer fram till att platschefen dels genom delegation och dels i sin roll som platschef hade ansvaret för arbetsmiljöarbetet vid anläggningen samt vid det aktuella arbetet med borttagningen av sinter.

Tingsrätten bedömer att det funnits en rad allvarliga brister genom att platschefen:

 

  • inte utfört eller låtit utföra en tillräcklig riskbedömning efter den första olyckan innan arbetet fortsatte,

  • inte sett till att arbetstagarna fått god kännedom om under vilka förhållanden arbetet skulle bedrivas,

  • inte förvissat sig om att arbetstagarna hade den utbildning och stått under den ledning som hade behövts för att utföra arbetet och inte heller hade instruerat arbetstagarna om vad de haft att iaktta för att undgå de risker som var förenade med arbetet, samt

  • inte upprättat en arbetsplan och tidsplanering avseende arbetet med sinterpåväxten.

 

Tingsrätten gör bedömningen att dessa brister har inneburit att platschefen av oaktsamhet har åsidosatt vad som ålegat honom enligt arbetsmiljölagen för att förebygga ohälsa och olycksfall.

 

Eftersom platschefen trots sin kännedom om den första olyckan och bl.a. utan att genomföra en riskbedömning tillät fortsatt arbete anser tingsrätten att han varit grovt oaktsam.

 

Tingsrätten finner att den senare olyckan med mycket hög grad av sannolikhet hade kunnat förhindras om platschefen uppfyllt vad som ålegat honom som ansvarig för arbetsmiljön.

 

Tingsrätten finner därför att platschefen ska dömas för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död och vållande till kroppsskada, grovt brott. Straffvärdet uppgår till ett års fängelse efter att det beaktats att mer än fem år gått sedan händelsen. Påföljden bedöms kunna stanna vid villkorlig dom i förening med höga dagsböter.

 

Tingsrätten finner även att brottet har begåtts i näringsverksamhet hos Nordkalk AB och av en person i ledande ställning samt att bolaget inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Nordkalk AB ska därför åläggas företagsbot som bestäms till tre miljoner kronor med hänsyn till den långa tid som gått sedan händelsen.

 

Den avlidne mannens föräldrar och bror samt tre av de skadade arbetarna har begärt skadestånd solidariskt av platschefen och Nordkalk AB. Samtliga tillerkänns begärda skadestånd. Tingsrätten anser dock inte att det i skadeståndslagens mening föreligger synnerliga skäl att ålägga platschefen skadeståndsansvar. Nordkalk AB ska därmed i sin roll som arbetsgivare betala de tillerkända skadestånden.

 

Senast ändrad: 2017-03-01

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 1198-13

Beställning av dom:

Dombeställning: Domen i Kalkmålet B 1198-13
0920-29 55 00